• Maria-Hilf Passau 1 2022 bisita Maria-Hilf Passau 1
 • Maria-Hilf Passau 10 2011 bisita Maria-Hilf Passau 10
 • Maria-Hilf Passau 11 1974 bisita Maria-Hilf Passau 11
 • Maria-Hilf Passau 12 1954 bisita Maria-Hilf Passau 12
 • Maria-Hilf Passau 13 1981 bisita Maria-Hilf Passau 13
 • Maria-Hilf Passau 14 1966 bisita Maria-Hilf Passau 14
 • Maria-Hilf Passau 15 1970 bisita Maria-Hilf Passau 15
 • Maria-Hilf Passau 16 1955 bisita Maria-Hilf Passau 16
 • Maria-Hilf Passau 17 1742 bisita Maria-Hilf Passau 17
 • Maria-Hilf Passau 18 1966 bisita Maria-Hilf Passau 18
 • Maria-Hilf Passau 19 1952 bisita Maria-Hilf Passau 19
 • Maria-Hilf Passau 2 1958 bisita Maria-Hilf Passau 2
 • Maria-Hilf Passau 20 1968 bisita Maria-Hilf Passau 20
 • Maria-Hilf Passau 21 1997 bisita Maria-Hilf Passau 21
 • Maria-Hilf Passau 22 1932 bisita Maria-Hilf Passau 22
 • Maria-Hilf Passau 3 1977 bisita Maria-Hilf Passau 3
 • Maria-Hilf Passau 4 1969 bisita Maria-Hilf Passau 4
 • Maria-Hilf Passau 5 1973 bisita Maria-Hilf Passau 5
 • Maria-Hilf Passau 6 1962 bisita Maria-Hilf Passau 6
 • Maria-Hilf Passau 7 1987 bisita Maria-Hilf Passau 7
 • Maria-Hilf Passau 8 1974 bisita Maria-Hilf Passau 8
 • Maria-Hilf Passau 9 1956 bisita Maria-Hilf Passau 9